COST PuVaCa (Public Value Capture of Increasing Property Values

Kolejnym międzynarodowym projektem realizowanym przy udziale pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.

Członkiem Management Committee Akcji COST jest dr inż. arch. Małgorzata Barbara Havel z Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym.

Urbanizacja wymaga coraz większych nakładów finansowych na infrastrukturę społeczną i techniczną oraz usługi publiczne.
Niedobór środków finansowych w miastach jest problemem ogólnoeuropejskim.
Międzynarodowa grupa naukowców pracuje nad tematem w jaki sposób finansować infrastrukturę miejską poprzez odzyskiwanie w sposób pośredni lub bezpośredni wzrostu wartości nieruchomości w procesach zagospodarowania i planowania przestrzennego.
Projekt obejmuje badanie zakresu praw i obowiązków uczestników procesów zagospodarowania przestrzennego oraz ekonomicznych, społecznych, kulturowych, planistycznych i prawnych aspektów optymalizacji alokacji kosztów i korzyści w procesach urbanizacji.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://puvaca.eu