Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim

Projekt ma na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich.

Kierownikiem Projektu i Rady Konsorcjum jest prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska – Mikulska - Wydział Geodezji i Kartografii PW. 

Funkcję przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu pełni dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni. - Wydział Geodezji i Kartografii PW. 

Podstawą do osiągnięcia celów będzie przeprowadzenie badań i analiz naukowych polegających na identyfikacji elementów spowalniających rozwój rolnictwa, ocenę warunków gospodarowania i określenie czynników mających wpływ na spowolnienie rozwoju rolnictwa.

Prace badawcze w projekcie będą realizować pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Więcej informacji o projekcie oraz pozostałych jednostek naukowych
biorących udział w projekcie znajdują się na stronie:
https://www.gik.pw.edu.pl/zkign/NAUKA/Wdrozenie-koncepcji-Smart-Villages-w-wojewodztwie-mazowieckim