Reprezentanci Wydziału w PW

CZŁONKOWIE SENATU PW

Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU W KOMISJACH SENACKICH PW W KADENCJI 2020-2024

Senacka Komisja ds. Etyki Zawodowej
Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji
Prof. dr hab. Alina Maciejewska

Senacka Komisja ds. Kadr
Prof. dr hab. Aleksander Brzeziński

Senacka Komisja ds. Kształcenia
Dr inż. Tomasz Budzyński

Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów
Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

Senacka Komisja ds. Nauki
Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni

Senacka Komisja ds. Organizacji Uczelni
Dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni

Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
Dr inż. Krzysztof Bakuła

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU W POZOSTAŁYCH GREMIACH PW W KADENCJI 2020-2024

Rektorska Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
Dr hab. inż. Paweł Pędzich

Rektorska Komisja ds. Standaryzacji procesów obsługi i dokumentowania toku studiów
Dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia
Dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich
Dr inż. Alicja Sadowska

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów
Dr hab. inż. Ryszard Szpunar, prof. uczelni

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów
Dr hab. inż. Przemysław Kupidura, prof. uczelni

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studenckich
Dr inż. Sławomir Łapiński

RADY

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
Dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni
Dr hab. Paweł Bylina, prof. uczelni
Dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni
Dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni
Dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. uczelni – członek Stałego Zespołu ds. kadry
Dr hab. inż. Przemysław Kupidura, prof. uczelni
Prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina
Dr hab. inż. Tomasz Liwosz
Dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni
Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni – zastępca przewodniczącego, przewodnicząca Stałego Zespołu ds. ewaluacji dyscypliny
Dr inż. Dominik Próchniewicz
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska – członek Stałego Zespołu ds. procedur w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego
Dr hab. inż. Ryszard Szpunar, prof. uczelni – członek Stałego Zespołu ds. kadry
Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni – członek Stałego Zespołu ds. strategii rozwoju dyscypliny
Dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. uczelni
Dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni – członek Stałego Zespołu ds. procedur w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego

Rada Naukowa Centrum Badawczego Cyberbezpieczeństwo i Analiza Danych
Dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni

Członkowie rady szkoły doktorskiej nr 5
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska
Dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni