Stowarzyszenie Absolwentów

                     

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że w listopadzie 2022 roku Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii zostało oficjalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do członkostwa i aktywnej działalności w Stowarzyszeniu. Procedura formalna wymaga złożenia stosownej deklaracji członkowskiej. Deklaracje należy przesłać mailem na adres  sa.gik@pw.edu.pl w tytule maila prosimy wpisać “deklaracja członkowska”

Osoby zainteresowane działalnością w Stowarzyszeniu prosimy o kontakt mailowy na adres: sa.gik@pw.edu.pl

 

O Stowarzyszeniu

Inicjatywa powstania Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii zrodziła się w czasie centralnych obchodów 100-lecia Wydziału. W dniu 18 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie inauguracyjne–informacyjne 17 osobowej Grupy Inicjatywnej utworzenia Stowarzyszenia.  W wyniku starań Grupy Inicjatywnej oraz towarzyszącemu wsparciu Władz Wydziału w marcu 2022 roku utworzono Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 104) przyjęto Statut oraz wybrano składy osobowe poszczególnych władz Stowarzyszenia. Początkowe działania Stowarzyszenia koncentrowały się na uporządkowaniu kwestii formalno-prawnych. W listopadzie 2022 roku Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym.

Podstawowymi celami działalności Stowarzyszenia są:

 • integracja środowiska, tworzenie płaszczyzny do współpracy absolwentów Wydziału i Uczelni, wymiana doświadczeń, świadczenie pomocy koleżeńskiej,
 • propagowanie osiągnięć Wydziału i Uczelni,
 • stworzenie nowych możliwości komunikacji absolwentów Wydziału (m.in. spotkania okazjonalne, tematyczne, strona internetowa, zjazdy absolwentów, bale wydziałowe, imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe, wspólne wyjazdy krajowe i zagraniczne),
 • utrzymywanie kontaktów z absolwentami mieszkającymi za granicą,
 • prezentowanie i promowanie osiągnięć absolwentów,
 • czczeni pamięci o absolwentach i ich osiągnięciach,
 • wykorzystywanie potencjału, dorobku zawodowego absolwentów do kształtowania wizerunku/image Wydziału i Uczelni,
 • włączanie się absolwentów w życie Wydziału i Uczelni oraz zaangażowania (w tym materialnego wsparcia) na rzecz Wydziału i Uczelni,
 • propagowanie profesjonalizmu, zasad etycznego postępowania i solidarności koleżeńskiej
 

Dokumenty

Statut Stowarzyszenia:

Deklaracja członkowska:

deklaracja_czlonkowska_SAWGiKPW (msword, 21,61 kB)
 

Członkowie

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii  “Członkiem zwyczajnym może zostać osoba wyrażająca chęć działania dla urzeczywistniania celów Stowarzyszenia, w szczególności będąca absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, jej doktorantem lub habilitantem, oraz osoba związana z Wydziałem /Uczelnią więzami przyjaźni”

 Natomiast pracami Stowarzyszenia kierują Władze Stowarzyszenia, którymi są:

 1. Walne Zebranie członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

Zarząd Stowarzyszenia:

Jerzy Albin+ – Prezes

Dariusz Gotlib - V-ce Prezes

Kinga Węzka - Sekretarz

Zbigniew Każmierczak - Skarbnik

Tadeusz Kośka

Ryszard Brzozowski

Adolf Jankowski

Komisja Rewizyjna:

 • Ryszard Preuss - Przewodniczący
 • Grzegorz Matuszewski
 • Marek Woźniak

Sąd Koleżeński:

 • Włodzimierz Lewandowski – Przewodniczący
 • Jerzy Kozłowski
 • Stanisław Wesołowski+
 

Dołącz do nas

Procedura formalna wymaga złożenia stosownej deklaracji członkowskiej w formie elektronicznej (link do deklaracji) lub w formie dokumentu pdf (deklaracja członkowska pdf). Deklaracje deklarację w formacie pdf należy przesłać mailem na adres  sa.gik@pw.edu.pl w tytule maila prosimy wpisać “deklaracja członkowska”