Oferta współpracy

OFERTA WSPÓŁPRACY

Zakres badań prowadzonych na wydziale obejmuje całość dyscypliny geodezja i kartografia.
Prace badawcze obejmują pomiary geodezyjne, grawimetrię, metrologię geodezyjną, astronomię geodezyjną, fotogrametrię, teledetekcję, kartografię, systemy informacji przestrzennej, geoinformatykę, kataster i inne. Prowadzone są również prace badawcze z zakresu gospodarki przestrzennej.

Wydział oferuje m. in.:

Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

 1. zakładanie osnów grawimetrycznych;
 2. wykonywanie pomiarów GNSS i opracowanie obserwacji satelitarnych;
 3. prace eksperckie i naukowe z zakresu geodezji satelitarnej;
 4. wzorcowanie instrumentów geodezyjnych.

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

 1. tworzenie modeli analiz przestrzennych wspierających proces decyzyjny w planowaniu przestrzennym;
 2. opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego województw i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 3. opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. opracowywanie strategii rozwoju regionów i gmin;
 5. prace eksperckie związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego;
 6. prace eksperckie i naukowe dotyczące:
 • strategicznej oceny oddziaływania na środowisko m. in. koncepcji, polityk, programów i planów;
 • wyznaczania obszarów wyłączonych spod zabudowy dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego na podstawie analiz map geologicznych i geologiczno-złożowych,
 • oceny uwarunkowań geologicznych po kątem przydatności do zabudowy, oceny wpływu występowania złóż kopalin na zagospodarowanie przestrzenne w gminie,
 • oceny skutków oddziaływania inwestycji górniczych i zagrożeń geologicznych na środowisko;
 • remediacji, rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, w tym terenów poprzemysłowych,

Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych

 1. projektowanie systemów monitorowania przemieszczeń obiektów inżynierskich oraz wyznaczania parametrów deformacyjnych;
 2. konstruowanie zautomatyzowanych systemów pomiarowo-kontrolnych;
 3. projektowanie geometrii tras komunikacyjnych i obsługa procesów budowlanych z wykorzystaniem technik hybrydowych;
 4. wykonywanie pomiarów geodezyjnych w celu określania geometrii oraz wyznaczania zmian kształtu obiektów sztucznych i naturalnych;
 5. testowanie instrumentów geodezyjnych.
 6. prace eksperckie i naukowe z zakresu:
 • doskonalenia metod analizy dokładności dla specyficznych zadań pomiarowych geodezji inżynieryjnej oraz wykorzystanie teorii niezawodności i metod wykrywania błędów grubych w układach obserwacyjnych;
 • doskonalenia geodezyjnych technik pomiarowych w zakresie precyzyjnych pomiarów inżynierskich;

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej

 1. ocena jakości produktów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (m.in. ortofotomap, true orto, NMT);
 2. badania dotyczące skaningu laserowego obiektów naziemnych i metodyki opracowania modeli 3D;
 3. badania z zakresu metodyki integracji danych wieloźródłowych i wielosensorowych (skaningu lotniczego i naziemnego, danych z sensorów optycznych i mikrofalowych itd.);
 4. badanie możliwości zastosowań danych z nowych sensorów lotniczych i satelitarnych;
 5. integracja lotniczych danych LiDAR i zdjęć lotniczych w procesie tworzenia precyzyjnych modeli wysokościowych terenu i modelowania obiektów przestrzennych;
 6. redukcja danych skaningu laserowego i dopasowania obrazów dla ich dalszego wykorzystania do modelowania hydraulicznego;
 7. modelowanie złożonych obiektów architektonicznych i archeologicznych metodami fotogrametrycznymi;
 8. interpretacja zdjęć lotniczych w celu określenia stanu zagospodarowania działek, ustalenia przebiegu granic działki, ustalenia funkcjonowania dróg dojazdowych itp. dla potrzeb ekspertyz sądowych;
 9. projektowanie systemów informacji przestrzennej dla potrzeb administracji publicznej, instytucji branżowych;
 10. projektowanie i wykonywanie analiz przestrzennych.
 11. prace eksperckie i naukowe z zakresu:
 • metodyki i technologii generowania ortofotomap, true orto i numerycznego modelu terenu ze zdjęć lotniczych i satelitarnych;
 • integracji wieloźródłowych danych naziemnych w procesie pomiaru kształtu i ruchu obiektów;
 • metodyki przetwarzania i interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych dla różnych celów (m.in. opracowanie baz danych o pokryciu terenu, stanie istniejącym, aktualizacja istniejących baz danych, detekcja zmian);
 • metodyki korekcji radiometrycznej, atmosferycznej i geometrycznej obrazów satelitarnych i jej wpływu na wyniki dalszych przetworzeń;
 • metodyki automatycznej detekcji zmian;
 • metodyki przetwarzania obrazów radarowych, termalnych, wielo-, super- i hiperspektralnych dla różnych celów, w tym gospodarki przestrzennej, monitorowania i ochrony środowiska (ocena jakości wód powierzchniowych, badania klimatu miast, analizy struktury krajobrazu, zastosowania w archeologii);

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 1. analizy prawne i techniczne w zakresie prowadzenia katastru,
 2. prace eksperckie i naukowe z zakresu:
 • analizy i rozwoju nowoczesnych modeli katastralnych,
 • procedur podziałów nieruchomości,
 • gospodarki nieruchomościami na obszarach wiejskich,
 • metodyki scaleń oraz wyceny nieruchomości.

Zakład Kartografii   

 1. projektowanie innowacyjnych modeli baz danych przestrzennych i systemów informacji geograficznej (GIS);
 2. projektowanie i realizacja złożonych analiz geograficznych (algorytmy kartograficzne, analizy geostatystyczne);
 3. integracji modeli i systemów BIM (Building Information Modeling) oraz GIS;
 4. opracowywanie technologii produkcji map (cyfrowe systemy kartograficzne) w oparciu o bazy danych przestrzennych;
 5. projektowania i analizy odwzorowań kartograficznych oraz układów współrzędnych.
 6. prace eksperckie i naukowe z zakresu:
 • metodyki modelowania i prezentacji kartograficznej w aplikacjach lokalizacyjnych i nawigacyjnych (m.in. algorytmy wyznaczania tras, kartograficzne aspekty wizualizacji AR, nawigacja wewnątrz budynków);
 • kartografii lotniczej;
 • metodyki projektowania baz danych przestrzennych na potrzeby systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych;
 • metodyki pozyskiwania danych przestrzennych z użyciem urządzeń i aplikacji mobilnych;
 • wykorzystania modeli 3D miast w tworzeniu systemów Smart City;
 • neokartografii, kartografii społecznościowej, koncepcji geoportali i map internetowych;
 • innowacyjnych metod geowizualizacji danych GIS;
 • rozwoju modeli baz danych topograficznych, prezentacji kartograficznych danych topograficznych, wykorzystania danych topograficznych jako danych referencyjnych w IIP;
 • opracowywania algorytmów generalizacji baz danych przestrzennych, w szczególności generalizacji danych topograficznych;
 • wykorzystania metodyki kartograficznej w marketingu mobilnym;

Zespoły badawcze Wydziału Geodezji i Kartografii Więcej informacji »

Oferta wykorzystania infrastruktury badawczej CENAGIS »