Studia Doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, pok. 312
00-661 Warszawa
tel. (0048) 22 234 7589
e-mail: Katarzyna.Sobolewska@pw.edu.pl

Sekretariat Studiów Doktoranckich

Czesława Cherka

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, pok. 312
00-661 Warszawa
tel. (0048) 22 234 7369 lub (0048) 22 234 7589
e-mail: czeslawa.cherka@pw.edu.pl
------------------------

Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziałowym organem Samorządu Doktorantów jest Wydziałowa Rada Doktorantów. Chroni ona i reprezentuje interesy doktorantów Wydziału wobec władz Wydziału. Jej przedstawiciel wchodzi w skład Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. Spośród wielu jej zadań, głównym jest podejmowanie uchwał w zakresie dotyczącym działalności doktorantów Wydziału. Jej członkowie reprezentują interesy doktorantów Wydziału w różnych organach m.in.: Kolegium Dziekańskim, Radzie Wydziału, Komisjach Stypendialnych oraz Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów Doktoranckich. Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów obejmuje swoją funkcję z dniem 1 stycznia. Kadencja Wydziałowej Rady Doktorantów rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia zwołanego przez Przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów, a kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem Wydziałowej Rady Doktorantów nowej kadencji.

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów:

Łukasz Kuzak - przewodniczący
Anna Podkowa - przedstawicielka WRD GiK w Radzie Doktorantów PW
Aleksandra Radecka - członek WRD GiK

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2011, Nr 196, poz. 1169 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. 2013, poz. 841 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2014, poz. 1480 z późn. zm.)

Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej uchwalony przez Senat PW 22 lutego 2012 r., obejmującym przepisy stanowiące „regulamin studiów doktoranckich” w rozumieniu art. 196 ust. 6 ww. ustawy oraz Statutu PW

Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Program studiów doktoranckich

Załącznik nr 1 do programu kształcenia na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

Załącznik nr 2 do programu kształcenia na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

Decyzję o realizacji (uruchomieniu) w danym semestrze przedmiotów z oferty Wydziału podejmuje kierownik studiów doktoranckich w oparciu o deklaracje uczestników studiów doktoranckich.

Deklaracja indywidualnego programu kształcenia

Doktorant ma obowiązek na początku semestru złożyć Kierownikowi Studiów deklarację indywidualnego programu kształcenia po jej ówczesnym uzgodnieniu z opiekunem naukowym.

Seminarium pedagogiczne

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora uczestnicy pierwszego roku studiów doktoranckich oraz nowo przyjęci asystenci mają obowiązek zaliczenia seminarium pedagogicznego.
W jego SPD prowadzone są wykłady z pedagogiki, logiki, psychologii i technik multimedialnych, zajęcia z emisji głosu oraz szkolenie z korzystania z zasobów bibliotecznych BG PW.
Informacje na temat terminów zajęć i zapisów znajdują się na stronie Seminarium Pedagogicznego.

Centrum Studiów Zaawansowanych

Każdy doktorant ma obowiązek zrealizowania, w trakcie toku studiów - podczas 3 pierwszych semestrów, przedmioty z oferty Centrum Studiów Zaawansowanych o minimalnej łącznej liczbie punktów 6 ECTS.
Zapisy i oferta na stronie Centrum Studiów Zaawansowanych.

Wybór zajęć spoza oferty Wydziału

Doktorant ma prawo do uczęszczania na przedmioty prowadzone przez inne Wydziały PW, bądź realizowane przez inne uczelnie (w tym zagraniczne), jeśli ich tematyka ma charakter podstawowy dla dziedziny nauki techniczne, bądź specjalistyczny dla dyscypliny geodezja i kartografia lub pokrewnej - bezpośrednio związanej z tematyką pracy doktorskiej (decyzję podejmuje kierownik studiów doktoranckich po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego).

Języki obce

Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do bezpłatnego uczęszczania na zajęcia z oferty Studium Języków Obcych w wymiarze maksymalnie 60 godzin. Oferta zajęć z języków obcych realizowana jest przez Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej. Pełna oferta dostępna jest na stronie SJO.

Zapisy na lektoraty odbywają się w ściśle określonych przez terminach opublikowanych na stronie SJO. Aby zapisać się na wybrany lektorat niezbędnym jest przekazanie do SJO wypełnionej karty zgłoszenia doktoranta na wybrane zajęcia (zgłoszenie należy przesłać e-mailem na adres: e.chrzczonowska@sjo.pw.edu.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie SJO pok. 419 w Gmachu Głównym). Ponadto, po otrzymaniu informacji zwrotnej o zapisie doktoranta na dany lektorat, należy dostarczyć do SJO skierowanie od Kierownika Studiów Doktoranckich.

Karta zgłoszenia doktoranta na zajęcia z języka obcego

Skierowanie doktoranta na zajęcia z języka obcego 

UWAGA: Istnieje możliwość zgłoszenia do SJO grupy osób (min. 12), wówczas SJO może zorganizować indywidualny/dodatkowy lektorat (szczegółowych informacji udziela sekretariat SJO PW)

Seminarium doktorskie z dodatkowej dyscypliny

Zgodnie z Programem studiów doktoranckich konieczne jest zaliczenie przedmiotu z dodatkowej dyscypliny naukowej: filozofii lub ekonomii. Seminaria doktorskie przygotowujące do wyżej wymienionego egzaminu realizowane jest przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Szczegółowe informacje oraz zapisy na zajęcia dostępne są na stronie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Stypendium doktoranckie

Podstawowe informacje

O liczbie przyznanych stypendiów i podziale stypendiów na lata decyduje Dziekan Wydziału.Istotną kwestią jest wypełnienie obowiązku dydaktycznego w wymiarze 60h przez wszystkich doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie.

Kryteria

Dec. nr 36/2016 - Kryteria przyzn. styp. doktoranckiego.

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat studiów doktoranckich pok. 312 GG.

Załączniki do wniosku

  • sprawozdania semestralne Komisja pobiera z sekretariatu Kierownika Studiów Doktoranckich
  • zaświadczenia/certyfikaty (kopia) uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach
  • zaświadczenie o działalności samorządowej potwierdzone przez Przewodniczącego Rady Doktorantów PW

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Podstawowe informacje

Zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznawane jest w oparciu o listy rankingowe tworzone oddzielnie dla każdego roku studiów doktoranckich na podstawie punktów przyznawanych za osiągnięcia w minionym roku studiów doktoranckich.

Kryteria

Dec. nr 37/2016 - Kryteria przyzn. zwiększenia styp. doktoranckiego.

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat studiów doktoranckich pok. 312 GG.

Załączniki do wniosku

  • sprawozdania semestralne Komisja pobiera z sekretariatu Kierownika Studiów Doktoranckich
  • zaświadczenie o działalności samorządowej potwierdzone przez Przewodniczącego Rady Doktorantów PW

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Podstawowe informacje

O liczbie przyznanych stypendiów i podziale stypendiów na lata decyduje Komisja stypendialna.

Kryteria

Dec. nr 38/2016 - Kryteria przyznania stypendiów dla najlepszych doktorantów.

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.

Miejsce składania wniosku

Dziekanat pok. 128 GG

Załączniki do wniosku

  • kopia sprawozdań semestralnych z ostatniego roku akademickiego

Stypendia socjalne

Szczegółowe informacje o dostępnej pomocy materialnej dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich.

Dokumenty

Sprawozdanie_przykladowe (pdf, 258,70 kB)