Projekty naukowe

Zapraszamy na stronę FB Widziału:

https://www.facebook.com/hashtag/naukawgikpw

 1. MARS
  Celem projektu realizowanego na Wydziale jest opracowanie prototypu systemu symulacyjnego umożliwiającego planowanie terratransformacji Marsa.
  Kierownikiem projektu jest prof. Robert Olszewski.
  System stworzony w ramach projektu będzie służył do wariantowych analiz terratransformacji planety, m.in. poprzez rozważane w literaturze roztopienie czap lodowych, rozpylenie gazów cieplarnianych itp. Zaproponowane zostaną też metody wykorzystania wieloskalowych modeli rzeźby terenu fragmentów planety w celu wyboru terenów optymalnych dla różnych sposobów zagospodarowania np. wytyczania szlaków komunikacyjnych i wspomagania systemów lokalizacyjno-nawigacyjnych. Ponadto opracowany zostanie system klasyfikacyjny geomorfologicznych form rzeźby terenu (eolicznych i impaktowych) występujących na Marsie. System ten wykorzystuje metody uczenia maszynowego typu deep learning, wieloźródłowe dane i modele rzeźby terenu oraz pomiary planetarne realizowane przez łaziki marsjańskie Opportunity oraz Curiosity. Do realizacji złożonych obliczeń numerycznych wykorzystywane są wieloprocesorowe serwery i karty graficzne NVIDIA wchodzące w skład infrastruktury CENAGIS.
  Badania realizowane w ramach projektu prowadzone są wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble, a także Wydziałem EiTI PW.
 2. MARCO
  W ramach konkursu IDUB against COVID-19 interdyscyplinarny zespół pod kierownictwem dr. hab. inż. Roberta Olszewskiego, złożony z pracowników Politechniki Warszawskiej (Wydziały WEiTI, GiK, oraz CZIiTT), Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków, realizuje  projekt pt. „Metody analizy, prognozowania i rekomendowania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem analiz geoprzestrzennych”.
  Celem projektu jest opracowanie metodyki analizowania w czasie i przestrzeni rozwoju epidemii COVID-19, która umożliwiłaby budowę systemu wspomagania decyzyjnego w zakresie społecznego dystansowania. Realizacja projektu wymaga zgromadzenia i przetworzenia wieloźródłowych danych epidemiologicznych, geoprzestrzennych, demograficznych, gospodarczych, klimatycznych i społecznych. Zgromadzone dane umożliwią przygotowanie trzech modeli symulacyjnych wykorzystujących: modelowanie wieloagentowe, uczenie głębokie (deep learning), oraz symulacje Monte Carlo. Zastosowane metody symulacyjne umożliwią pozyskanie wiedzy na temat specyfiki rozprzestrzeniania się epidemii, a w efekcie optymalizacji zaleceń w zakresie dystansowania społecznego oraz opracowanie scenariuszy zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii.
 3. IDUB against COVID-19
  Jednym z największych współczesnych zagrożeń w ostatnich miesiącach jest pandemia COVID-19 obejmująca swoim zasięgiem cały świat. Czy zastanawialiście się, jaki wpływ na codzienne funkcjonowanie miast ma obecna sytuacja kryzysowa i w jaki sposób można ograniczyć jej negatywne skutki?  
  Od lipca 2020 r. zespół badawczy z Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przestrzennym pod kierownictwem prof. dr hab. Aliny Maciejewskiej realizuje projekt "Innovative spatial solutions minimizing the negative effects of the COVID-19 pandemic in conditions of limited social mobility" w ramach konkursu IDUB against COVID-19 (program Uczelnia Badawcza).
 4. Wdrożenie koncepcji Smart Villages
  Projekt ma na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich. Podstawą do osiągnięcia celów będzie przeprowadzenie badań i analiz naukowych polegających na identyfikacji elementów spowalniających rozwój rolnictwa, ocenę warunków gospodarowania i określenie czynników mających wpływ na spowolnienie rozwoju rolnictwa.Kierownikiem Projektu i Rady Konsorcjum jest prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska – Mikulska - Wydział Geodezji i Kartografii PW.Funkcję przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu pełni dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni. - Wydział Geodezji i Kartografii PW.Prace badawcze w projekcie będą realizować pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii PW.
 5. Hands-on SHAFE
  to projekt badawczy realizowany w ramach programu Erasmus +.  W projekcie zrzeszonych jest 6 organizacji z 6 krajów członkowskich (Holandia, Portugalia, Irlandia, Polska, Francja, Niemcy).
  Celem projektu jest opracowanie pakietów szkoleniowych, sesji interaktywnych, aplikacji internetowych i praktycznych narzędzi wspierających w projektowaniu i modernizacji inteligentnych, zdrowych przestrzeni przyjaznych starzeniu się oraz rozwijaniu działalności biznesowej w tym obszarze.  
  Kierownikiem projektu jest dr inż. arch. Agnieszka Ciesla a członkiem zespołu: mgr inż. Marianna Ulanicka.
 6. Projekt - CENAGIS
  2018-2021
  Celem projektu jest utworzenie centrum geoprzestrzennych analiz naukowych o światowym poziomie, z wykorzystaniem najnowszych technologii, w szczególności geoinformatycznych i informatycznych pozwalających na zdalny dostęp do unikalnych laboratoriów badawczych szerokiemu gronu naukowców i współpracujących innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych.
 1. Projekt - SAFEDAM
  2015-2020
  Celem projektu SAFEDAM jest powstanie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej, latającej bezzałogowej, platformy pomiarowej skanującej z niskiego pułapu lotu i wykorzystaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. System wykorzystywać będzie wieloźródłowe dane fotogrametryczne. Umożliwi wykorzystanie danych z pułapu satelitarnego zarówno optycznych zakresu światła widzialnego i bliskiej podczerwieni jak i danych radarowych.
 2. Projekt - GeoMetre
  2019-2022
  GeoMetre to projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum 16 instytucji związanych z metrologią i geodezją. W tym gronie znajduje się Politechnika Warszawska i pracownicy naszego Wydziału.Ogólnym celem GeoMetre jest rozwinięcie i udoskonalenie łańcucha spójności pomiarowej na potrzeby metrologii długości w geodezji.Szczegółowe cele projektu to: Opracowanie i walidacja wzorców terenowych (podstawowego i roboczego) na potrzeby przenoszenia jednostki metra na bazy referencyjne o długości co najmniej 5 km z niepewnością pomiaru poniżej 1 mm (k = 2). Budowa i walidacja nowych urządzeń pomiarowych 3D o zasięgu pomiarowym 200 m oraz dokładności wyższej niż 200 μm (w terenie) Opracowanie technologii, metod i procedur oceny niepewności na potrzeby naziemnej weryfikacji jednostek SI satelitarnych pomiarów geodezyjnych takich jak SLR i GNSS, dla odległości co najmniej 5 km z niepewnością nie gorszą niż 1 mm Zmniejszenie niepewności wyznaczania lokalnych powiązań (ang. local ties) pomiędzy różnymi technikami geodezyjnymi wykorzystywanymi łącznie na stacjach GGOS-CSProjekt otrzymał dofinansowanie z programu EMPIR (European Metrology Research Programme) współfinansowanego przez państwa uczestniczące oraz z programu badań i innowacji Unii Europejskiej - Horyzont 2020.
 3. Projekt - NERW
  2018-2022
  Głównym celem zadania jest podniesienie kompetencji przez uczestników projektu uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, tj. studentów ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych inżynierskich kierunku studiów Geodezja i Kartografia (GiK), Gospodarka Przestrzenna (GP) oraz Geoinformatyka (GI) w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2020 roku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (WGiK). Przedłużony do 2022 r.
 4. Projekt - INSPIRATION
  2016-2020
  This project has received funding from the EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 675120 and it is coordinated by the University of Sheffield, UK. The scientific and technological objectives of the INSPIRATION are: applying methods of determining C, N and organic pollutant flux dynamics between atmosphere-soil-water systems at farms and catchments scales to develop measures supporting the sustainable intensification of agriculture, developing biosensors and novel biotechnology tools to design organic amendments to restore degraded soil and marginal land for agricultural use as well as developing new (semi)quantitative approaches and modelling tools for the performance assessment and engineering design of sustainable management processes, practices and technology concepts at farm and catchment-scales–task.
 5. Projekt - Internet Atlas of Independent Poland
  2018-2021
  Celem projektu jest stworzenie podstaw internetowego Atlasu Polski Niepodległej: georeferencyjnej bazy danych czasoprzestrzennych, obejmującej przede wszystkim rekonstrukcję sieci osadniczej przed i po odzyskaniu niepodległości oraz struktury terytorialne Drugiej Rzeczypospolitej. Głównym źródłem danych geograficznych bazy będą: SGKP (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. 1–15, Warszawa 1880–1902) i mapa taktyczna Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG) w skali 1:100 000, a także wybrane aspekty pierwszego spisu powszechnego 1921 r. Ich przeniesienie do postaci umożliwiającej analizy geostatystyczne oraz prezentacja w formie czytelnej dla humanistów będzie wymagało adaptacji istniejącego oprogramowania, przede wszystkim operatorów GIS, poprzez budowę dedykowanej aplikacji temu zadaniu. Obok internetowej bazy w wolnym dostępie  efektem realizacji projektu będzie także książka prezentująca jego założenia i najważniejsze wyniki oraz publikacje w renomowanych czasopismach i wystąpienia konferencyjne.
 6. Projekt - HabitARS
  2016-2019
  Zintegrowanie pracy wielu sensorów na platformie teledetekcyjnej. Opracowanie metodyki identyfikacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 występujących w przestrzeni rolniczej. Opracowanie metodyki identyfikacji zagrożenia w nieleśnych siedliskach przyrodniczych Natura 2000 z zastosowaniem technik teledetekcyjnych. Projekt prowadzony jest na obszarze całej polski w 37 lokalizacjach, od Bagien Biebrzańskich i Puszczy Drawskiej na północy po Bieszczady i Karkonosze na południu.
 7. Projekt - FabSpace

W szerokim zakresie były i są podejmowane przez Wydział prace badawcze realizowane w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (promotorskie, habilitacyjne, projekty badawcze własne), granty Rektora Politechniki Warszawskiej i granty oferowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.
Na Wydziale realizowane są również prace zlecone przez jednostki zewnętrzne.
Wykaz projektów realizowanych na WGiK PW (Repozytorium PW)