Projekty naukowe

Zapraszamy na stronę FB Wydziału:

https://www.facebook.com/hashtag/naukawgikpw

 1. OST NET4AGE. Jednym z najnowszych międzynarodowych projektów, w których uczestniczą pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii jest COST NET4AGE.  Aby promować włączenie społeczne, niezależne życie oraz aktywne i zdrowe starzenie się w społeczeństwie akcja programu COST NET4AGE stworzy międzynarodową i interdyscyplinarną sieć naukowców i partnerów z wielu branż. Jej celem jest zwiększanie świadomości oraz wspieranie tworzenia i wdrażania inteligentnych, zdrowych środowisk wewnętrznych i zewnętrznych dla obecnych i przyszłych pokoleń. Ponadto, NET4AGE-FRIENDLY ma na celu przezwyciężenie fragmentacji i istotnych braków zarówno w koncepcyjnym jak i pragmatycznym podejściu do innowacji dot. responsywnych, przyjaznych starzeniu się i zrównoważonych środowiskach, aby sprostać europejskim wyzwaniom badawczym i politycznym. Dr inż. arch. Agnieszka Cieśla z Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym jest członkinią Management Committee w akcji COST. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.net4age.eu/
 2. Innowacyjne podejście do wyznaczania wskaźników jakości życia w miastach z wykorzystaniem technologii geoprzestrzennych (INnovaCITY)
  Obecnie coraz częściej miasta opisywane są z wykorzystaniem wskaźników wynikających między innymi z norm, z dokumentów planistycznych i urbanistycznych. Wyznaczenie wartości takich wskaźników umożliwia wymierny (ilościowy i jakościowy) opis obszaru miasta, wspiera procesy zarządzania i podejmowania decyzji. Wczesne sygnalizowanie i lokalizowanie problemów, ale także identyfikacja obszarów o wysokiej jakości życia pozwala wprowadzić zmiany w integracji polityki miejskiej. Najważniejszą częścią planowanych badań jest opracowanie metodyki odpowiednio szczegółowego wyznaczenia zmienności wartości wybranych wskaźników jakości życia w obszarze miast. Wdrożenie tej metodyki, powiązane z automatyzacją przetwarzania danych (w tym zbiorów danych przestrzennych) będzie mogło posłużyć jako wsparcie zrównoważonego, strategicznego i opartego o dane planowania przestrzennego. Wykorzystanie technologii geoprzestrzennych daje dziś dostęp do narzędzi i dużych zbiorów danych, ale nadal brakuje odpowiednich metodyk, wytycznych i procesów automatyzujących przetwarzanie danych. W projekcie planowane jest zasilanie istniejących baz danych wynikami przetworzeń danych teledetekcyjnych oraz wsparcie danymi wolontariackimi (VGI). Istotnym etapem projektu będzie również opracowanie odpowiedniej formy wizualizacji kartograficznej uzyskanych wyników, by mogły być one dostępne i zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców, w tym uczestników procesu planowania, ekspertów oraz mieszkańców.  
  Wyniki projektu i zaproponowane rozwiązania będą mogły być wykorzystane przez jednostki samorządowe w wielu etapach procesów decyzyjnych, planowania przestrzennego, będą również mogły stanowić narzędzie komunikacji z mieszkańcami i przekonania do partycypowania w konsultacjach społecznych i współdecydowania o zmianach zachodzących w bezpośrednim otoczeniu, by mogły one spełniać oczekiwania różnych grup społecznych.
  Wykonawcy: Anna Fijałkowska (kierownik projektu), Joanna Pluto-Kossakowska, Joanna Jaroszewicz, Małgorzata Denis, Sylwia Krzysztofowicz, Oskar Graszka (Wydział Geodezji i Kartografii); Krystyna Solarek (Wydział Architektury), Jacek Malczewski (Department of Geography and Environment, Western University London, Ontario, Canada.
   
 3. Projekt „Opracowanie koncepcji wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w badaniu archiwalnych obrazów cyfrowych pochodzących z kryminalistycznego miejsca zdarzenia” realizowany jest w ramach konkursu SzIR-2, ogłoszonego przez Radę Naukową Centrum Badawczego POB Sztuczna Inteligencja i Robotyka.  Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni.
  Jest to projekt o charakterze interdyscyplinarnym i międzyinstytucjonalnym. Przy realizacji projektu biorą udział pracownicy naukowi z trzech Wydziałów PW: GiK, WEiTI i Mechatronika, lekarze z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjaliści z Liverpool John Moores University. W skład zespołu wchodzą m.in.: mgr inż. Kamila B. Kalinowska (doktorantka GiK), dr inż. Artur Wilkowski (WEiTI), dr inż. Jakub Markiewicz (GiK), prof. Robert Sitnik (Mechatronika) oraz studenci z Wydziału GiK i WEiTI.  
  Celem projektu jest badanie możliwości wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w przetwarzaniu archiwalnych zdjęć ze zdarzeń kryminalnych, w celu identyfikacji i klasyfikacji oraz zautomatyzowanej archiwizacji obrażeń ofiar. Zespół badawczy złożony jest z przedstawicieli informatyki oraz fotogrametrii, którzy wykorzystują procesy modelowania i wizualizacji 3D, zagadnienia z zakresu widzenia maszynowego (CV), przetwarzania obrazów oraz wykorzystania procesu uczenia głębokiego opartego na sztucznych sieciach neuronowych.  
  Analizując sieć obrazów cyfrowych, podejmowane są próby weryfikacji wykorzystania algorytmów przetwarzania obrazów i sztucznej inteligencji oraz modelowania 3D dla potrzeb identyfikacji zewnętrznych obrażeń ciała, klasyfikacji tych zmian oraz lokalizacji i określenia obszaru anatomicznego badanej osoby. Pozyskane informacje o zewnętrznych obrażeniach mogą być wykorzystane do archiwizacji obrażeń, ich automatycznej klasyfikacji oraz do wyjaśnienia przyczyny i okoliczności śmierci ofiary. W badaniach wykorzystywane są archiwalne zdjęcia pochodzące z Prokuratury Rejonowej w Szczytnie, Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ, obrazy z baz dostępnych online i zdjęcia wykonane przez Zakład Medycyny Sądowej.  
 4. Projekt Doskonalenie metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z bezzałogowych platform latających UAV dotyczy badań nad możliwością wykorzystania skanerów laserowych oraz kamer multi- i hiperspektralnych w analizie terenów zadrzewionych. Projekt realizowany jest we współpracy z firmą Dragonfly Vision. W ciągu całego projektu wykonanych zostanie kilkanaście nalotów nad tymi samymi obszarami testowymi na obszarze Nadleśnictwa Żednia oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego, zarówno w porze ulistnienia, jak i bezlistnej. Systematyczne naloty pozwolą na zbadanie powtarzalności uzyskiwanych wyników oraz przeprowadzenie długotrwałej analizy stanu drzewostanu oraz wsparcia teledetekcyjnego w jego inwentaryzacji. Pozyskane dane posłużą do przeprowadzenia automatycznej segmentacji drzew, klasyfikacji gatunków oraz analiz stanu drzewostanu. Wynikiem projektu będzie metodyka pozyskiwania i przetwarzania danych z bezzałogowych statków latających na terenach zalesionych. Odbiorcą takich usług będą mogły być nadleśnictwa, parki narodowe, jednostki administracji zainteresowane inwentaryzacją zieleni miejskiej parków. W ramach projektu powstanie usługa software as a service (SaaS), pozwalająca na automatyczne przetwarzanie danych i udostępnianie w interaktywnej formie wyników użytkownikom końcowym. Projekt realizowany jest przez zespół UAV GeoLAB. Badania finansowane są przez NCBR w ramach konkursu Szybka Ścieżka POIR. 
 5. Modelowanie stochastyczne obserwacji GNSS na potrzeby precyzyjnego pozycjonowania kinematycznego – to projekt badawczy prowadzony pod kierownictwem dra inż. Dominika Próchniewicza z Zakładu Geodezji i Astronomii Geodezyjnej WGiK, finansowany przez NCN w ramach programu SONATA 12 w latach 2017-2021. W ramach FB #naukawgikpw chcielibyśmy przybliżyć szczegóły tego przedsięwzięcia.
  Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej (GNSS) stały się we współczesnej geodezji i nawigacji podstawowymi narzędziami pomiarowymi. Dynamiczny wzrost w ostatnich latach liczby dostępnych na orbitach satelitów, modernizacja i ciągłe unowocześnianie ich funkcjonowania oraz wykorzystanie naziemnych stacji monitorujących dały możliwość wyznaczenia pozycji obiektu z dokładnością centymetrową. Jednak rozszerzenie możliwości wykorzystania nawigacji GNSS dla celów wymagających szczególnej dokładności i niezawodności wyznaczenia pozycji, takich jak nawigacja lotnicza podczas lądowania, wymaga dalszych badań nad tymi systemami. Szczególnie ważne są badania dotyczące wyznaczenia pozycji dla obiektów podlegających szybkiemu ruchowi (tzw. rozwiązania kinematyczne), gdzie liczba pomiarów do satelitów dla danej pozycji jest bardzo mała.
  W ramach projektu prowadzone są prace badawcze dotyczące udoskonalenia modeli matematycznych kinematycznego pozycjonowania GNSS, a w szczególności jego modelu stochastycznego. Model ten definiuje charakterystykę dokładności pomiarów GNSS, tj. ich precyzje oraz wzajemne zależności pomiędzy nimi (tzw. korelacje). Jego precyzyjna definicja jest warunkiem niezbędnym dokładnej estymacji pozycji oraz parametrów opisujących jej wiarygodność.  
  Prowadzone prace badawcze skupiają się przede wszystkim na aspekcie definicji modelu stochastycznego indywidualnego dla danego zestawu pomiarowego, miejsca obserwacji i aplikacji pozycjonowania. Tworzone są nowe algorytmy i modele, dedykowane m.in.: pozycjonowaniu chwilowemu wykorzystującemu obserwacje z pojedynczej epoki, pozycjonowaniu w czasie silnych zaburzeń atmosferycznych (jonosferycznych) oraz pozycjonowaniu wykorzystującemu integracje pomiarów GNSS oraz nawigacji inercyjnej INS (ang. Inertial Navigation System).
 6. SkySnap i Wydział Geodezji i Kartografii PW zbudują narzędzie AI do wykrywania elementów budowlanych oraz zmian na placu budowy!
  Projekt Prace B+R w inwentaryzacji i modelowaniu kluczowych obiektów infrastruktury technicznej i transportowej w technologii BIM z wykorzystaniem narzędzi AI w procesie przetwarzania danych pozyskanych dronem realizowany jest w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP we współpracy z liderem projektu, firmą SkySnap. Celem projektu jest opracowanie usługi inwentaryzacji i modelowania kluczowych obiektów infrastruktury technicznej i transportowej w technologii BIM z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. W ramach projektu prowadzone są badania dotyczące wdrożenia rozwiązań głębokiego uczenia maszynowego opartego o trójwymiarowe dane fotogrametryczne pozyskane dronami wyposażonymi w kamery i skanery laserowe. Zespół w składzie: Krzysztof Bakuła (kierownik B+R), Paulina Konarzewska, Dorota Marczykowska, Wojciech Ostrowski, Magdalena Pilarska-Mazurek i Anna Płatek zajmuje się stworzeniem metodyki planowana nalotów, pozyskiwania i przetwarzania danych fotogrametrycznych tak, aby wykryć wybrane obiekty z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.  
  Badania finansowane są przez NCBR w ramach konkursu Szybka Ścieżka POIR.
 7. Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich
  Zapraszamy do śledzenia postępów realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
  Prace realizowane będą w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym od maja do września 2021 r. przez dr hab. inż. Adriannę Czarnecką, prof. uczelni oraz dr inż. Wioletę Krupowicz.
  Celem projektu jest wykorzystanie zasobów wiedzy społeczności lokalnej o zamieszkiwanym obszarze w projektach rozwoju obszarów wiejskich, w zakresie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, lokalnych uwarunkowań przyrodniczych mających wpływ na uprawę ziemi, funkcjonalności i jakości dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, i in.
 8. COST PuVaCa (Public Value Capture of Increasing Property Values
  Kolejnym międzynarodowym projektem realizowanym przy udziale pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.
  Urbanizacja wymaga coraz większych nakładów finansowych na infrastrukturę społeczną i techniczną oraz usługi publiczne.
  Niedobór środków finansowych w miastach jest problemem ogólnoeuropejskim.
  Międzynarodowa grupa naukowców pracuje nad tematem w jaki sposób finansować infrastrukturę miejską poprzez odzyskiwanie w sposób pośredni lub bezpośredni wzrostu wartości nieruchomości w procesach zagospodarowania i planowania przestrzennego.
  Projekt obejmuje badanie zakresu praw i obowiązków uczestników procesów zagospodarowania przestrzennego oraz ekonomicznych, społecznych, kulturowych, planistycznych i prawnych aspektów optymalizacji alokacji kosztów i korzyści w procesach urbanizacji.
  Członkiem Management Committee Akcji COST jest dr inż. arch. Małgorzata Barbara Havel. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://puvaca.eu
 9. MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru Naukowcy z Politechniki Warszawskiej Wydziału GiK opracowują modele 3D antycznego miasta Nea Paphos. Projekt realizowany jest przez przedstawicieli trzech instytucji: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej przy współpracy z geofizykami z Uniwersytetu w Hamburgu. Kierownikiem projektu jest prof. Ewdoksia Papuci-Władyka z UJ. Kierownikiem zespołu PW jest mgr inż. Wojciech Ostrowski z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP Wydziału Geodezji i Kartografii.
  Celem projektu jest odtworzenie układu zabudowy antycznego miasta Nea Paphos, położonego na Cyprze. W projekcie pracuje interdyscyplinarny zespół badawczy, złożony z przedstawicieli takich dziedzin jak: archeologia, geofizyka, architektura oraz specjalistów z zakresu geoinformacji.
  W skład zespołu prowadzącego badania na Politechnice Warszawskiej wchodzą dr inż. arch. Anna Kubicka (na stanowisku post-doc) i inż. Artur Nowicki zajmujący się HBIM i modelowaniem proceduralnym, dr inż. Anna Fijałkowska, mgr inż. Paulina Konarzewska zajmujące się analizami przestrzennymi i mgr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek (https://uav.gik.pw.edu.pl/) zajmująca się teledetekcją z wykorzystaniem UAV.
  Zespół przy współpracy z wykonawcami z innych uczelni podejmie się rekonstrukcji układu ulic i budowli funkcjonujących na terenie antycznej Pafos w różnych okresach historycznych. Rezultatem zintegrowanych wyników badań będzie rekonstrukcja krajobrazu miasta i zabudowań w postaci modeli 3D. Uzyskane rekonstrukcje 3D zostaną poddane następnie analizom przestrzennym celem ustalenia zależności pomiędzy układem zabudowy i ulic a funkcjonowaniem miasta w rozumieniu widoczności, przepływu ludności, potencjalnej liczby mieszkańców, etc.
  Informacje o projekcie można także znaleźć na stronach:  https://polisharchaeologyincyprus.com/
  Badania finansowane są przez NCN w ramach konkursu OPUS (2019/35/B/HS3/02296).
 10. MARS
  Celem projektu realizowanego na Wydziale jest opracowanie prototypu systemu symulacyjnego umożliwiającego planowanie terratransformacji Marsa.
  Kierownikiem projektu jest prof. Robert Olszewski.
  System stworzony w ramach projektu będzie służył do wariantowych analiz terratransformacji planety, m.in. poprzez rozważane w literaturze roztopienie czap lodowych, rozpylenie gazów cieplarnianych itp. Zaproponowane zostaną też metody wykorzystania wieloskalowych modeli rzeźby terenu fragmentów planety w celu wyboru terenów optymalnych dla różnych sposobów zagospodarowania np. wytyczania szlaków komunikacyjnych i wspomagania systemów lokalizacyjno-nawigacyjnych. Ponadto opracowany zostanie system klasyfikacyjny geomorfologicznych form rzeźby terenu (eolicznych i impaktowych) występujących na Marsie. System ten wykorzystuje metody uczenia maszynowego typu deep learning, wieloźródłowe dane i modele rzeźby terenu oraz pomiary planetarne realizowane przez łaziki marsjańskie Opportunity oraz Curiosity. Do realizacji złożonych obliczeń numerycznych wykorzystywane są wieloprocesorowe serwery i karty graficzne NVIDIA wchodzące w skład infrastruktury CENAGIS.
  Badania realizowane w ramach projektu prowadzone są wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble, a także Wydziałem EiTI PW.
 11. MARCO
  W ramach konkursu IDUB against COVID-19 interdyscyplinarny zespół pod kierownictwem dr. hab. inż. Roberta Olszewskiego, złożony z pracowników Politechniki Warszawskiej (Wydziały WEiTI, GiK, oraz CZIiTT), Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków, realizuje  projekt pt. „Metody analizy, prognozowania i rekomendowania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem analiz geoprzestrzennych”.
  Celem projektu jest opracowanie metodyki analizowania w czasie i przestrzeni rozwoju epidemii COVID-19, która umożliwiłaby budowę systemu wspomagania decyzyjnego w zakresie społecznego dystansowania. Realizacja projektu wymaga zgromadzenia i przetworzenia wieloźródłowych danych epidemiologicznych, geoprzestrzennych, demograficznych, gospodarczych, klimatycznych i społecznych. Zgromadzone dane umożliwią przygotowanie trzech modeli symulacyjnych wykorzystujących: modelowanie wieloagentowe, uczenie głębokie (deep learning), oraz symulacje Monte Carlo. Zastosowane metody symulacyjne umożliwią pozyskanie wiedzy na temat specyfiki rozprzestrzeniania się epidemii, a w efekcie optymalizacji zaleceń w zakresie dystansowania społecznego oraz opracowanie scenariuszy zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii.
 12. IDUB against COVID-19
  Jednym z największych współczesnych zagrożeń w ostatnich miesiącach jest pandemia COVID-19 obejmująca swoim zasięgiem cały świat. Czy zastanawialiście się, jaki wpływ na codzienne funkcjonowanie miast ma obecna sytuacja kryzysowa i w jaki sposób można ograniczyć jej negatywne skutki?  
  Od lipca 2020 r. zespół badawczy z Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przestrzennym pod kierownictwem prof. dr hab. Aliny Maciejewskiej realizuje projekt "Innovative spatial solutions minimizing the negative effects of the COVID-19 pandemic in conditions of limited social mobility" w ramach konkursu IDUB against COVID-19 (program Uczelnia Badawcza).
 13. Wdrożenie koncepcji Smart Villages
  Projekt ma na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich. Podstawą do osiągnięcia celów będzie przeprowadzenie badań i analiz naukowych polegających na identyfikacji elementów spowalniających rozwój rolnictwa, ocenę warunków gospodarowania i określenie czynników mających wpływ na spowolnienie rozwoju rolnictwa.Kierownikiem Projektu i Rady Konsorcjum jest prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska – Mikulska - Wydział Geodezji i Kartografii PW.Funkcję przewodniczącej Komitetu Sterującego Projektu pełni dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni. - Wydział Geodezji i Kartografii PW.Prace badawcze w projekcie będą realizować pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii PW.
 14. Hands-on SHAFE
  to projekt badawczy realizowany w ramach programu Erasmus +.  W projekcie zrzeszonych jest 6 organizacji z 6 krajów członkowskich (Holandia, Portugalia, Irlandia, Polska, Francja, Niemcy).
  Celem projektu jest opracowanie pakietów szkoleniowych, sesji interaktywnych, aplikacji internetowych i praktycznych narzędzi wspierających w projektowaniu i modernizacji inteligentnych, zdrowych przestrzeni przyjaznych starzeniu się oraz rozwijaniu działalności biznesowej w tym obszarze.  
  Kierownikiem projektu jest dr inż. arch. Agnieszka Ciesla a członkiem zespołu: mgr inż. Marianna Ulanicka.
 15. Projekt - CENAGIS
  2018-2021
  Celem projektu jest utworzenie centrum geoprzestrzennych analiz naukowych o światowym poziomie, z wykorzystaniem najnowszych technologii, w szczególności geoinformatycznych i informatycznych pozwalających na zdalny dostęp do unikalnych laboratoriów badawczych szerokiemu gronu naukowców i współpracujących innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych.
 1. Projekt - SAFEDAM
  2015-2020
  Celem projektu SAFEDAM jest powstanie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej, latającej bezzałogowej, platformy pomiarowej skanującej z niskiego pułapu lotu i wykorzystaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. System wykorzystywać będzie wieloźródłowe dane fotogrametryczne. Umożliwi wykorzystanie danych z pułapu satelitarnego zarówno optycznych zakresu światła widzialnego i bliskiej podczerwieni jak i danych radarowych.
 2. Projekt - GeoMetre
  2019-2022
  GeoMetre to projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum 16 instytucji związanych z metrologią i geodezją. W tym gronie znajduje się Politechnika Warszawska i pracownicy naszego Wydziału.Ogólnym celem GeoMetre jest rozwinięcie i udoskonalenie łańcucha spójności pomiarowej na potrzeby metrologii długości w geodezji.Szczegółowe cele projektu to: Opracowanie i walidacja wzorców terenowych (podstawowego i roboczego) na potrzeby przenoszenia jednostki metra na bazy referencyjne o długości co najmniej 5 km z niepewnością pomiaru poniżej 1 mm (k = 2). Budowa i walidacja nowych urządzeń pomiarowych 3D o zasięgu pomiarowym 200 m oraz dokładności wyższej niż 200 μm (w terenie) Opracowanie technologii, metod i procedur oceny niepewności na potrzeby naziemnej weryfikacji jednostek SI satelitarnych pomiarów geodezyjnych takich jak SLR i GNSS, dla odległości co najmniej 5 km z niepewnością nie gorszą niż 1 mm Zmniejszenie niepewności wyznaczania lokalnych powiązań (ang. local ties) pomiędzy różnymi technikami geodezyjnymi wykorzystywanymi łącznie na stacjach GGOS-CSProjekt otrzymał dofinansowanie z programu EMPIR (European Metrology Research Programme) współfinansowanego przez państwa uczestniczące oraz z programu badań i innowacji Unii Europejskiej - Horyzont 2020.
 3. Projekt - NERW
  2018-2022
  Głównym celem zadania jest podniesienie kompetencji przez uczestników projektu uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, tj. studentów ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych inżynierskich kierunku studiów Geodezja i Kartografia (GiK), Gospodarka Przestrzenna (GP) oraz Geoinformatyka (GI) w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2020 roku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (WGiK). Przedłużony do 2022 r.
 4. Projekt - INSPIRATION
  2016-2020
  This project has received funding from the EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 675120 and it is coordinated by the University of Sheffield, UK. The scientific and technological objectives of the INSPIRATION are: applying methods of determining C, N and organic pollutant flux dynamics between atmosphere-soil-water systems at farms and catchments scales to develop measures supporting the sustainable intensification of agriculture, developing biosensors and novel biotechnology tools to design organic amendments to restore degraded soil and marginal land for agricultural use as well as developing new (semi)quantitative approaches and modelling tools for the performance assessment and engineering design of sustainable management processes, practices and technology concepts at farm and catchment-scales–task.
 5. Projekt - Internet Atlas of Independent Poland
  2018-2021
  Celem projektu jest stworzenie podstaw internetowego Atlasu Polski Niepodległej: georeferencyjnej bazy danych czasoprzestrzennych, obejmującej przede wszystkim rekonstrukcję sieci osadniczej przed i po odzyskaniu niepodległości oraz struktury terytorialne Drugiej Rzeczypospolitej. Głównym źródłem danych geograficznych bazy będą: SGKP (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. 1–15, Warszawa 1880–1902) i mapa taktyczna Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG) w skali 1:100 000, a także wybrane aspekty pierwszego spisu powszechnego 1921 r. Ich przeniesienie do postaci umożliwiającej analizy geostatystyczne oraz prezentacja w formie czytelnej dla humanistów będzie wymagało adaptacji istniejącego oprogramowania, przede wszystkim operatorów GIS, poprzez budowę dedykowanej aplikacji temu zadaniu. Obok internetowej bazy w wolnym dostępie  efektem realizacji projektu będzie także książka prezentująca jego założenia i najważniejsze wyniki oraz publikacje w renomowanych czasopismach i wystąpienia konferencyjne.
 6. Projekt - HabitARS
  2016-2019
  Zintegrowanie pracy wielu sensorów na platformie teledetekcyjnej. Opracowanie metodyki identyfikacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 występujących w przestrzeni rolniczej. Opracowanie metodyki identyfikacji zagrożenia w nieleśnych siedliskach przyrodniczych Natura 2000 z zastosowaniem technik teledetekcyjnych. Projekt prowadzony jest na obszarze całej polski w 37 lokalizacjach, od Bagien Biebrzańskich i Puszczy Drawskiej na północy po Bieszczady i Karkonosze na południu.
 7. Projekt - FabSpace
  W szerokim zakresie były i są podejmowane przez Wydział prace badawcze realizowane w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (promotorskie, habilitacyjne, projekty badawcze własne), granty Rektora Politechniki Warszawskiej i granty oferowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.
  Na Wydziale realizowane są również prace zlecone przez jednostki zewnętrzne. Wykaz projektów realizowanych na WGiK PW (Repozytorium PW)
 8. Badania topografii niemieckich obozów działających na ziemiach okupowanej Polski w latach 1939-1945
  Projekt realizowany w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa dotyczy badań obszarów kulturowo wrażliwych z czasów II wojny światowej, jakimi są obozy koncentracyjne, obozy pracy przymusowej oraz obozy zagłady. W ramach niniejszego projektu planowane jest zastosowanie nowatorskich rozwiązań opartych na łącznym wykorzystaniu bezinwazyjnych metod pomiarowych w celu opisania i analizowania zarówno obiektów historycznych jak i miejsc z związanymi nimi.