Władze Wydziału

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni - Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii

Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 302
00-661 Warszawa
tel. wew. (22) 234 + wew: 7223
tel. kom. +48 693 931 023
e-mail: dziekan.gik@pw.edu.pl

Poniedziałek 14:15-15:00 oraz wtorek 14:00-15:00 - pok. 302 lub zdalnie (MS Teams)
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. Uczelni - Prodziekan ds. organizacji i nauki

Prodziekan ds. organizacji i nauki

dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. Uczelni

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 137
00-661 Warszawa
tel. (22) 234 + wew: 5389
e-mail: dziekan.nauka.gik@pw.edu.pl

Poniedziałek 12:15 -13:00 - pok. 302 lub zdalnie (MS Teams)
Ogólny zakres kompetencji Prodziekana ds. organizacji i nauki
1. Nadzorowanie i koordynowanie działalności naukowo-badawczej.
2. Nadzorowanie, koordynowanie i organizacja procesu aplikowania o finansowanie działalności naukowo-badawczej ze środków krajowych i zagranicznych oraz obsługi administracyjnej projektów.
3. Inicjowanie i organizowanie zespołów naukowych podejmujących interdyscyplinarne projekty badawcze.
4. Nadzorowanie i koordynowanie działań w zakresie planów publikacyjnych.
5. Monitorowanie dorobku naukowego i wdrożeniowego.
6. Koordynowanie spraw związanych z rozwojem naukowym kadry oraz przyznawaniem nagród i odznaczeń.
7. Współpraca z Radami Naukowymi Dyscyplin, w których badania prowadzą pracownicy Wydziału.
8. Nadzorowanie i koordynowanie zadań sprawozdawczych w zakresie działalności badawczej.
9. Wspieranie działań związanych z popularyzacją i upowszechnianiem nauki.
10. Analizowanie i optymalizacja procesów administracyjnych i organizacyjnych.
11. Sprawy wniosków pracowników o udostępnienie danych i materiałów.
12. Nadzorowanie przygotowania i realizacji harmonogramu remontów pomieszczeń.
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. Uczelni - Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. Uczelni

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 329
00-661 Warszawa
tel. (22) 234 + wew: 6040
e-mail: dziekan.rozwoj.gik@pw.edu.pl

Wtorek 14:00 - 16:00 - pok. 302 (lub MS Teams)
Ogólny zakres kompetencji Prodziekana ds. rozwoju i współpracy gospodarczej
1. Nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem, realizacją i aktualizacją strategii Wydziału.
2. Inicjowanie, nadzorowanie, koordynowanie oraz organizacja procesu nawiązywania i podtrzymywania współpracy z jednostkami badawczymi, instytucjami i przedsiębiorstwami oraz absolwentami.
3. Wspieranie procesów komercjalizacji wyników badań naukowych i promowanie przedsiębiorczości akademickiej.
4. Inicjowanie i wspieranie działań rozwojowych w zakresie badań, dydaktyki i administracji.
5. Nadzór i wytyczanie kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-naukowej.
6. Współpraca z prodziekanem właściwym ds. organizacji, w zakresie rozwoju i optymalizacji procesu zarządzania Wydziałem.
7. Wspomaganie działań promocyjnych we współpracy z prodziekanem właściwym ds. studenckich i współpracy międzynarodowej.
8. Nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z działalnością i rozwojem ośrodka naukowo-dydaktycznego w Józefosławiu.
dr inż. Tomasz Budzyński - Prodziekan ds. studiów

Prodziekan ds. studiów

dr inż. Tomasz Budzyński

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 312
00-661 Warszawa
tel. (22) 234 + wew: 7589
e-mail: dziekan.studia.gik@pw.edu.pl

Poniedziałek 14:00-16:00 - pok. 127 (dziekanat)
Piątek 16:00-17:30 - zdalnie (MS Teams)
Ogólny zakres kompetencji Prodziekana ds. studiów
1. Nadzorowanie organizacji i funkcjonowania procesu dydaktycznego.
2. Nadzorowanie spraw związanych z jakością kształcenia i procesem akredytacji.
3. Planowanie i zlecanie zajęć dydaktycznych oraz bieżąca kontrola ich realizacji i jakości (w tym hospitacji zajęć).
4. Ustalanie szczegółowych zasad rejestracji oraz podejmowanie decyzji rejestracyjnych.
5. Podejmowanie decyzji wynikających z w regulaminu studiów (m.in. urlopy, wznowienia studiów, przeniesienia, indywidualne plany studiów, indywidualna organizacja studiów).
6. Nadzorowanie i koordynowanie sprawozdawczości dotyczącej dydaktyki.
7. Inicjowanie zmian w programach i planach studiów.
8. Merytoryczne i organizacyjne nadzorowanie przebiegu egzaminów dyplomowych.
9. Nadzorowanie i koordynowanie prac administracji w zakresie działalności dydaktycznej (listy studentów, protokoły, karty ocen, indeksy, harmonogram sesji egzaminacyjnych, suplementy, itp.).
10. Sprawy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne wszystkich kierunków studiów polskojęzycznych.
dr hab. inż. Krzysztof Bakuła - Prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej

Prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej

dr hab. inż. Krzysztof Bakuła

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 48
00-661 Warszawa
tel. (22) 234 + wew: 7694
e-mail: dziekan.studenci.gik@pw.edu.pl

Wtorek 15:00 -16:00 - pok. 127
Piątek 16:00 -17:00 - zdalnie (MS Teams)
Ogólny zakres kompetencji Prodziekana ds. studenckich i współpracy międzynarodowej
1. Współpraca z samorządem studentów i doktorantów oraz organizacjami studenckimi.
2. Nadzorowanie spraw socjalno-bytowych studentów, w tym w szczególności spraw dotyczących stypendiów, zasiłków, zakwaterowania w domach akademickich, badań lekarskich, szkolenia bibliotecznego i BHP, zaświadczeń do kredytów i pożyczek studenckich.
3. Nadzorowanie i stymulowanie działalności naukowej studentów i doktorantów.
4. Koordynowanie spraw związanych z opłatami za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia.
5. Koordynowanie ankietyzacji zajęć dydaktycznych i analiza jej wpływu na jakość kształcenia.
6. Nadzorowanie ćwiczeń terenowych i praktyk studenckich.
7. Sprawy wniosków studenckich o udostępnianie danych i materiałów na cele dydaktyczne i naukowe.
8. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów.
9. Współpraca międzynarodowa w zakresie dydaktyki, badań oraz mobilności studentów, doktorantów i pracowników.
10. Nadzorowanie organizacji i rozwoju kształcenia w zakresie studiów anglojęzycznych oraz sprawy rekrutacji na te studia.
11. Nadzorowanie i koordynowanie promocji Wydziału, w tym funkcjonowania strony internetowej i mediów społecznościowych oraz promocji na potrzeby rekrutacji i rankingów kierunków studiów.
12. Współpraca z jednostkami PW w zakresie promocji i współpracy międzynarodowej.