O kier. Geodezja i Kartografia

Geodezja w ujęciu historycznym to nauka o mierzeniu Ziemi i przedstawianiu jej obrazu na opracowaniach kartograficznych w postaci map. Geodezja współcześnie to wciąż nauka o mierzeniu Ziemi, ale wykorzystaniem wielu technik obserwacyjnych, od geodezji kosmicznej poprzez satelitarną, zobrazowania fotogrametryczne i klasyczne naziemne pomiary geodezyjne. Różnorodność technik obserwacji Ziemi powoduje nieustanny wzrost roli geodety jako tego, który potrafi te wszystkie dane zintegrować. Współczesny geodeta jest niezbędny w procesie obsługi wszelkich inwestycji budowlanych, zarówno na etapie projektowania, jak i ich wznoszenia oraz kontroli. Uczestniczy w procesie gospodarki nieruchomościami, tworzy mapy, opracowanie 2D i 3D z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych i danych geoprzestrzennych, w tym danych lotniczych z dronów. Prowadzi rejestry danych geodezyjnych i integruje różne działy administracji publicznej.

NASZE ATUTY

  • Mamy bardzo wysoki poziom kształcenia oraz najszerszą w Polsce gamę specjalności, których ukończenie to najprostsza droga do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji oraz podwyższenia swoich kwalifikacji do niezbędnych pracy w administracji państwowej lub rozwoju naukowego.
  • Od początku Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy jesteśmy stale na pierwszym miejscu kierunków geodezyjnych w Polsce.
  • Nowoczesne akredytowane laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz oprogramowanie, gwarantujące dostęp do najnowszych technologii geodezyjnych.
  • Ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe prowadzone w najwyższym w Polsce wymiarze godzinowym spośród wszystkich krajowych placówek akademickich, kształcących w dziedzinie geodezji. Ćwiczenia terenowe odbywają się po każdym roku studiów. Studenci zdobywają w ten sposób doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności przygotowujące do samodzielnej pracy geodety. Zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń terenowych są również przewidziane na drugim stopniu studiów.
  • Ośrodki naukowo-szkoleniowe w Grybowie k. Nowego Sącza oraz Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne w Józefosławiu k. Warszawy. To tam m.in. prowadzimy ćwiczenia terenowe, prace badawcze i projekty studenckich kół naukowych.

Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Studia stacjonarne (dzienne):

•    I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów - bez podziału na specjalności

Studia pierwszego stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia umożliwiają zdobycie wysoko specjalizowanej wiedzy z zakresu różnych działów geodezji i kartografii, a także ogólnej wiedzy przyrodniczej, technicznej i ekonomiczno - prawnej. Absolwenci wykazują się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2. Przekazana im wiedza fachowa oraz nabyte umiejętności pozwalają na wykonywanie prac z zakresu geodezji, systemów informacji przestrzennej, kartografii, fotogrametrii i teledetekcji, gospodarki nieruchomościami. Absolwenci nabywają umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele uwagi podczas studiów poświęca się kształtowaniu cech uniwersalnych, które dają absolwentom podstawę do dalszego samokształcenia i rozwoju.

•    II stopnia (magisterskie) - 3 semestry - 7 specjalności

Blok A - geodezyjny

Geodezja i Nawigacja Satelitarna
Geodezja i Nawigacja Satelitarna
Specjalność łączy ze sobą aspekty współczesnej geodezji fizycznej, satelitarnej i inżynieryjnej. Obejmuje unikalną w skali Polski problematykę związaną z wykorzystaniem satelitarnych metod wyznaczania pozycji do: zakładania, modernizacji i aktualizacji osnów geodezyjnych, pomiarów położenia obiektów i obsługi inwestycji, a także nawigacji lądowej, morskiej i powietrznej. Omawiane są zagadnienia związane z łącznym wykorzystaniem pomiarów: satelitarnych (GNSS), klasycznych geodezyjnych, grawimetrycznych i niwelacji precyzyjnej w różnych dziedzinach inżynierii i badaniach naukowych. Poruszana jest tematyka badania lokalnej i globalnej geodynamiki dla potrzeb zakładania osnów geodezyjnych, monitoringu i zapobiegania geozagrożeniom, jak również geodezyjne i geofizyczne wykorzystanie precyzyjnych pomiarów ziemskiego pola siły ciężkości. Absolwenci specjalności znają zagadnienia związane z geodezyjnymi układami odniesienia, metodami opracowania obserwacji geodezyjnych i satelitarnych, integracją układów odniesienia w Europie oraz badaniem wpływu zjawisk geodynamicznych na wyniki pomiarów geodezyjnych. Istotnym elementem jest również praktyczna wiedza związana z wykorzystaniem pomiarów ziemskiego pola siły ciężkości w zadaniach związanych z badaniem figury Ziemi i zagadnieniach redukcji obserwacji geodezyjnych. Absolwenci posiadają umiejętność integracji danych z różnych czujników nawigacyjnych (m. in. GPS, IMU), zarządzania systemami aktywnych stacji nawigacji satelitarnej dla potrzeb gospodarczych i w sytuacjach kryzysowych, a także gromadzenia, aktualizacji i udostępniania danych dotyczących osnów geodezyjnych. W ramach specjalności przewidziane są ćwiczenia polowe z geodynamiki odbywane na polu testowym w Pienińskim Pasie Skałkowym oraz zajęcia praktyczne przeprowadzane w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Józefosławiu.
Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa
Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa
Przygotowuje do wykonywania prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii i mechaniki, takich jak: geodezyjna obsługa inwestycji, monitorowanie przemieszczeń obiektów i ich otoczenia, pomiary inwentaryzacyjno-kontrolne obiektów i urządzeń, projektowanie systemów pomiarowych (np. systemy optoelektroniczne), technologie BIM (ang. Building Information Modeling). Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu różnych działów budownictwa, w tym budownictwa podziemnego, mechaniki, geologii inżynierskiej i górnictwa odkrywkowego. Zapoznają się z budową i zasadami funkcjonowania nowoczesnych instrumentów optoelektronicznych oraz nabywają umiejętności posługiwania się nimi w praktyce. Absolwenci potrafią: tworzyć systemy informacji o obiektach inżynierskich i terenach zurbanizowanych (np. ewidencja budynków oraz sieci technicznego uzbrojenia terenu), konstruować algorytmy przetwarzania informacji dla podejmowanych zadań oraz tworzyć odpowiednie oprogramowanie specjalistyczne, projektować systemy kontrolno-pomiarowe i nadzorować ich wdrażanie do produkcji geodezyjnej, obsługiwać zaawansowane systemy pomiarowe, wykorzystujące zarówno techniki naziemne jak i satelitarne, współpracować ze specjalistami z innych branż technicznych w fazie formułowania zadania pomiarowego, w trakcie jego wykonywania oraz interpretacji wyników, znajdować optymalne rozwiązania w trudnych sytuacjach i ograniczeniach natury praktycznej.
Kataster i Gospodarka Nieruchomościami
Kataster i Gospodarka Nieruchomościami
Specjalność obejmuje w szczególności problematykę: katastru nieruchomości, wyceny nieruchomości oraz gospodarowania nieruchomościami i podziałów nieruchomości, jak również rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem procesów scaleniowo-wymiennych. Żeby być przygotowanym do realizacji wymienionych zadań absolwenci tej specjalności w trakcie studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu szacowania nieruchomości celem określenia ich wartości, projektowania optymalnych struktur przestrzennych gospodarstw rolnych, a także wykonywania geodezyjnych opracowań dla celów prawnych, wykonywanie zadań związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami wymaga ponadto posiadania pogłębionej wiedzy z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego jak również z zakresu planowania przestrzennego, ekonomii oraz aspektów technicznych nieruchomości, które to przedmioty wchodzą do programu nauczania na specjalności. Absolwenci kierunku Geodezja i kartografia z tę specjalnością są szczególnie predestynowani do pełnienia funkcji geodety powiatowego, zatrudnienia w wydziałach geodezji i gospodarki nieruchomościami organów administracji publicznej oraz prowadzenia własnych firm w zakresie działalności których znajdują się podziały nieruchomości, wycena nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjno - prawnej dla potrzeb gospodarki nieruchomościami na obszarach zarówno miejskich jak i wiejskich.

Blok B - geoinformacyjny

Fotogrametria i Teledetekcja
Fotogrametria i Teledetekcja
Kształtuje umiejętności związane z pozyskiwaniem kartometrycznych i tematycznych danych o terenie, korzystając z nowoczesnych technologii fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, bazujących na danych obrazowych i laserowych pozyskiwanych z pułapu naziemnego, lotniczego i satelitarnego, a także z bezzałogowych statków powietrznych (BSP). W zakresie fotogrametrii absolwent nabywa podstawy i praktyczne umiejętności projektowania zdjęć lotniczych dla realizacji różnych zadań pomiarowych, a następnie tworzenia podstawowych produktów geodezyjnych takich jak: ortofotomapy, numeryczne modele terenu i jego pokrycia, a także trójwymiarowych modeli miast i wizualizacji 3D. Ponadto specjalność przygotowuje absolwentów w zakresie zastosowań fotogrametrii bliskiego zasięgu i naziemnego skanowania laserowego dla realizacji różnorodnych zadań pomiarowych, np. trójwymiarowych modeli obiektów, rozwijając jednocześnie umiejętności programowania. W zakresie teledetekcji absolwent nabywa wiedzę i umiejętności ekstrakcji informacji jakościowych na drodze cyfrowego przetwarzania różnych fotograficznych i niefotograficznych zobrazowań lotniczych i satelitarnych, a w tym obrazów rejestrowanych w różnych zakresach widma: danych multispetralnych i hiperspektralnych, a także danych radarowych. Absolwenci posiadają wiedzę na temat wykorzystania pozyskanych informacji kartometrycznych i tematycznych dla tworzenia systemów informacji przestrzennej (SIP) i map tematycznych. Kształcą się również w zakresie podstaw projektowania i zasilania SIP.
Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej
Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej
Specjalność Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej kształci specjalistów w zakresie projektowania i realizacji baz danych geograficznych (baz danych topograficznych i tematycznych), zinformatyzowanych systemów redakcji i opracowania map oraz mobilnych aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych (kartografia mobilna). Efektem końcowym prac kartograficznych jest obecnie szeroki wachlarz opracowań: map nawigacyjnych, map internetowych w geoportalach oraz geowizualizacji multimedialnych i trójwymiarowych. . Dużą rolę przywiązuje się zarówno do zdobywania umiejętności geoinformatycznych (systemy GIS, WebGIS, BIM i DTP), jak i kształtowania zmysłu estetyki (metodyka wizualizacji kartograficznej, grafika komputerowa). Absolwenci znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie projektowane lub wykorzystywane są systemy geoinformacyjne i opracowania kartograficzne, gdzie stosuje się analizy geograficzne i geostatystykę. Są to zarówno firmy i urzędy z branży geodezyjno-kartograficznej, jak i firmy informatyczne, spółki dystrybucyjne, telekomunikacyjne, logistyczne, handlowe i inne.
Systemy Informacji Przestrzennej
Systemy Informacji Przestrzennej
Obejmuje problematykę z zakresu projektowania baz danych przestrzennych, systemów informacji przestrzennej oraz modelowania i analiz przestrzennych w zarządzaniu przestrzenią publiczną. Kształci w zakresie projektowania systemów informacji przestrzennej, standaryzacji danych dla SIP, wybranych działów informatyki i oprogramowania dla SIP, baz danych przestrzennych, analiz przestrzennych i modelowania, prezentacji wyników analiz przestrzennych i modelowania. W trakcie licznych zajęć laboratoryjnych student będzie doskonalił się jako operator wiodących na świecie pakietów oprogramowania dla SIP. Uzyska również wiedzę z zakresu programowania i automatyzacji procesów geoprzetwarzania, udostępniania danych przestrzennych i tworzenia internetowych serwisów mapowych. Absolwenci tej specjalności są pracownikami poszukiwanym w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, które tworzą działy SIP, w biurach planowania przestrzennego, zarządach miast i gmin, administracji geodezyjnej, w licznych instytucjach sektora m.in. energetyki, transportu, telekomunikacja itp. stosujących technologie SIP. Może też założyć własną firmę projektującą i tworzącą systemy informacji przestrzennej. Warunkiem koniecznym sukcesu absolwenta tej specjalności jest umiejętność współpracy ze specjalistami innych dziedzin (informatyka, planowanie przestrzenne, kartografia, zarządzanie) i chęć pogłębiania wiedzy z dziedzin współpracujących z SIP.

Specjalność anglojęzyczna

Mobile Mapping and Navigation Systems
Specjalność anglojęzyczna
Rozwój technologii mobilnego kartowania i nawigacji stawia nowe wyzwania i daje nowe możliwości ich wykorzystania w systemach nawigacji autonomicznej takich jak bezzałogowe statki powietrzne, pojazdy autonomiczne czy systemy nawigacji wewnątrz budynków. Otwiera to nowe możliwości pracy i rodzi potrzebę kształcenia w zakresie projektowania i rozwoju w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych z użyciem platform mobilnych. Program przygotowany na 3 semestry obejmuje wyselekcjonowaną wiedzę z zakresu geodezji i nawigacji, fotogrametrii, kartografii i systemów informacji przestrzennej oraz geoinformatyki. Głównym celem jest wykształcenie specjalistów projektujących aplikacje dla mobilnych platform pomiarowych w zakresie sensorów obrazowych, systemów nawigacyjnych oraz modułów przetwarzania danych przestrzennych. Studia prowadzone są w całości w języku angielskim dla studentów z Polski i z zagranicy.

Studia niestacjonarne (zaoczne):

•    I stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów - 1 specjalność

Geodezja i Systemy Informacji Przestrzennej
Geodezja i Systemy Informacji Przestrzennej
Na specjalności Geodezja i Systemy Informacji Przestrzennej, absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu różnych działów geodezji i kartografii, a także ogólnej wiedzy przyrodniczej, technicznej i ekonomiczno-prawnej. Absolwenci wykazują się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2. Przekazana im wiedza fachowa oraz nabyte umiejętności pozwalają na wykonywanie prac szczególnie z zakresu geodezji, systemów informacji przestrzennej, ale także kartografii, fotogrametrii i teledetekcji, gospodarki nieruchomościami. Studia przygotowują absolwenta do podstawy w zawodzie geodety, a także podjęcia pracy w działach administracji publicznej związanych z danymi geoprzestrzennymi.

•    II stopnia (magisterskie) - 4 semestry - 3 specjalności

Geodezja Inżynieryjna
Geodezja Inżynieryjna
Na specjalności Geodezja Inżynieryjna, absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, pomiarów przemieszczeń, analiz dokładnościowych i niezawodnościowych sieci pomiarowych oraz tworzenia i wykorzystywania systemów informacji o obiektach inżynierskich i terenach zurbanizowanych. Są przygotowani do obsługi zaawansowanych systemów pomiarowych, wykorzystujących zarówno techniki naziemne jak i satelitarne. Absolwent jest przygotowany do wykonywania prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii i mechaniki.
Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej
Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej
Na specjalności Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia katastru nieruchomości oraz zasobu geodezyjnego i kartograficznego, gospodarowania nieruchomościami i wyceny nieruchomości jak również technologii SIP, geostatystyki oraz zastosowań teledetekcji. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej, oraz wydziałach gospodarki nieruchomościami administracji publicznej w tym na stanowiskach kierowniczych jak również prowadzenia własnych firm oferujących szeroki wachlarz usług geodezyjnych oraz z zakresu SIP.
Technologie Satelitarne w Geodezji
Technologie Satelitarne w Geodezji
Specjalność ta łączy wybraną tematykę zastosowań systemów satelitarnych w zakresie nawigacji i teledetekcji. W elementach dotyczących zagadnień wykorzystania geodezji satelitarnej akcent zostanie postawiony na problematykę realizacji i zagęszczania układów odniesienia oraz zagadnienia integracji technik nawigacji satelitarnej oraz inercjalnej. Z aspektów teledetekcji główne akcenty są postawione na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i analizowaniu szerokiej gamy sensorów teledetekcyjnych oraz budowie systemów informacji przestrzennej z wykorzystaniem tak pozyskanych danych. Główna idea tej specjalności polega na integracji szerokiego spektrum zastosowań satelitarnych metod wyznaczania pozycji oraz pozyskiwania informacji o terenie i środowisku jakie oferuje współczesna geodezja.

CO PO STUDIACH?

  • Jako inżynier możesz pracować w licznych przedsiębiorstwach geodezyjnych, w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz w administracji publicznej na szczeblu samorządowym. Będziesz miał wiedzę niezbędną do uzyskania uprawnień zawodowych oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.
  • Studia drugiego stopnia pozwolą Ci zrealizować pasje i rozszerzać zainteresowania w ramach wybranej specjalności i zrealizować je w ramach pracy dyplomowej.
  • Uzyskanie tytułu magistra inżyniera otwiera drogę do łatwiejszego uzyskania uprawnień geodezyjnych oraz umożliwia starania o wysokie stanowiska w administracji samorządowej i centralnej.
  • Tytuł naukowy magistra otwiera również drzwi do rozwoju naukowego – aplikację do Szkoły Doktorskiej PW, a także innych jednostek akademickich w Polsce i za granicą.

Drzwi Otwarte 2020 Kierunek Geodezja i Kartografia Politechnika Warszawska - film

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA