Rekrutacja – studia stacjonarne anglojęzyczne II st

Rekrutacja do 17.07.2024

na studia stacjonarne anglojęzyczne II stopnia

na kierunek Geodesy and Cartography

 specjalność Mobile Mapping nad Navigation Systems

rozpoczynające się w październiku 2024 r.

będzie prowadzona według poniższego harmonogramu 

Data Szczegóły procesu rekrutacji
05.2024 - 17.07.2024 zapisy
19.08.2024 r. początek składania dokumentów

Kandydaci po zarejestrowaniu się internetowym poprzez www.zapisy.pw.edu.pl, dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, składają niezbędne dokumenty w Dziekanacie Wydziału Geodezji i Kartografii w Gmachu Głównym PW w p. 127 od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-14.00.

 

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po lutym 2024 r. i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym składają:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub oświadczenie o ukończeniu studiów inżynierskich w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów,
  • certyfikat językowy, dokumentujący znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia prowadzonych w języku angielski),
  • dokument tożsamości (do wglądu).

 

Pozostali kandydaci składają:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem a w przypadku gdy uczelnia nie zdążyła go wydać zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego zawierające średnią ocen ze studiów wydane przez uczelnię dyplomującą,
  • certyfikat językowy, dokumentujący znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia prowadzonych w języku angielski),
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem – dotyczy kandydatów, którzy nie mają legitymacji PW.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia stacjonarne II stopnia

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia w języku angielskim