Rekrutacja - stacjonarne II stopnia

Komunikat nr 1

Uruchomiona została procedura kwalifikacyjna w ramach II tury rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia dla kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna. Przedłużone zostały zapisy w systemie internetowym na stronie https://irk.pw.edu.pl/pl i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej do dnia 12 lutego 2024 oraz dostarczanie wymaganych dokumentów do Dziekanatu do dnia 14 lutego 2024 do g. 15.00.

------------

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

- Geodezja i Kartografia

- Gospodarka Przestrzenna

rozpoczynające się w lutym 2024 r.

jest prowadzona według poniższego harmonogramu

Data Szczegóły procesu rekrutacji
9 stycznia 2024 początek zapisów w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej i dostarczania wymaganych dokumentów do Dziekanatu
2 lutego 2024 koniec zapisów i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
6 lutego 2024 ostateczny termin złożenia  wymaganych dokumentów w Dziekanacie (do g. 15.00)
7 lutego 2024 ogłoszenie wyników kwalifikacji w I turze rekrutacji
informacja o przedłużeniu zapisów 
informacja o uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej w ramach II tury rekrutacji dla kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna
12 lutego 2024 koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej 
14 lutego 2024 ostateczny termin złożenia wymaganych dokumentów w Dziekanacie (do g. 15.00) dla kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna
14 lutego 2024 ogłoszenie wyników kwalifikacji w II turze rekrutacji dla kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna
15 lutego 2024 wydanie decyzji odmawiających przyjęcia na studia dla kandydatów niezakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia stacjonarne II stopnia

https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-II-stopnia/Studia-stacjonarne

------------

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, uwzględniające prowadzenie jej na profile specjalności:  

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna:

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 1 października 2023 r. i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, po zarejestrowaniu się i po dokonaniu wpłaty składają w Dziekanacie następujące dokumenty:

Pozostali kandydaci składają w Dziekanacie następujące dokumenty:

  • życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem a w przypadku gdy uczelnia nie zdążyła go wydać zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego zawierające średnią ocen ze studiów wydane przez uczelnię dyplomującą (uczelnia nie przechowuje oryginałów dokumentów, zatem składając dokumenty zaleca się posiadanie kserokopii dyplomu i suplementu, które zostaną poświadczone za zgodność),
  • aktualna fotografia (zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • deklarację wyboru profilu lub profili specjalności studia stacjonarne II stopnia kierunek Geodezja i Kartografia – dotyczy tylko kandydatów na kierunek GiK.