Dyplomowanie

Informacje ogólne

Uregulowania dotyczące pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego zawiera Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej uchwalony przez Senat Politechniki Warszawskiej

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie przyjęte na Wydziale Geodezji i Kartografii zawierają dokumenty:

Szczegółowy tryb prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na Wydziale Geodezji i Kartografii:

Karta pracy dyplomowej (proszę wypełnić a następnie wydrukować, karty wypełnione odręcznie nie będą przyjmowane)

Karta_pracy_dyplomowej_2021 (pdf, 68,53 kB)

Oświadczenia do wniosku o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wymogi edytorskie pracy dyplomowej

Ujednolicenie wymogów edytorskich prac dyplomowych wprowadza Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 27 stycznia 2022 Rektora Politechniki Warszawskiej, które mają zastosowanie do wszystkich prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) składanych w podstawowych jednostkach organizacyjnych.
Wymogi edytorskie dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej:

Zalecenia co do formy pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej do stosowania na Wydziale Geodezji i Kartografii PW:

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej:

Informacje dla Studentów, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego

Warunkiem złożenia pracy dyplomowej i dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest:

- zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów,

- uzyskanie przewidzianej dla danego kierunku i poziomu studiów liczby punktów ECTS,

- wgranie do systemu APD pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej opinii Promotora,

- złożenie podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie.

1. W module Archiwum Prac Dyplomowych (APD) pod adresem: https://apd.usos.pw.edu.pl (logowanie jak do systemu USOSweb) należy wpisać dane pracy (np.: temat w języku angielskim), streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Należy zatwierdzić oświadczenia autora pracy, dodać pliki z pracą (praca dyplomowa w pliku pdf) a następnie przekazać do zatwierdzenia przez Promotora.

Promotor, sprawdza pracę w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, sporządza opinię w sprawie pracy dyplomowej oraz propozycję jej oceny.

2. Niezwłocznie po wystawieniu pozytywnej opinii przez Promotora w APD, student składa w USOSweb Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - dostępne w USOSweb w zakładce Dla Studenta→ Podania ePW→ Złóż nowy wniosek. Wypełniony wniosek student przesyła do opinii Promotora.

3. Student akceptuje (zgodnie z poniższą instrukcją) poprawność tekstów umieszczonych w suplemencie do dyplomu, zgodność danych osobowych znajdujących się w systemie USOSweb - po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu na adres e-mail w domenie PW.

4. Prodziekan ds. Studiów wydaje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.

UWAGA: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: spełnienie wymagań określonych w programie studiów, złożenie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez Promotora, zaakceptowanie przez Promotora wyników raportu antyplagiatowego oraz uregulowanie wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec Uczelni.

Jeżeli student jest osobą skreśloną z listy studentów, należy dostarczyć do Dziekanatu p.127, 128:

1) Podanie o wznowienie studiów na obronę pracy dyplomowej

Podanie_o_wznowienie_studiow (msword, 46,12 kB)

2) Potwierdzenie opłaty za konsultacje przed dyplomem (390zł studia magisterskie / 220zł studia inżynierskie) wniesionej na indywidualne konto studenta.

Karta obiegowa dla studenta lub absolwenta - jej uruchomienie następuje po egzaminie dyplomowym 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy