Praktyki studenckie

Najważniejsze informacje na temat obowiązkowych praktyk studenckich:

Obowiązkowe praktyki studenckie realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Czas trwania praktyki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunków Geodezja i Kartografia (GiK) i Gospodarka Przestrzenna (GP) wynosi co najmniej 4 tygodnie.
Dla studentów kierunku praktycznego Geoinformatyka (GI) praktyki studenckie trwają 6 miesięcy.
Na kierunku GiK i GP praktyki mogą być realizowane na II lub III roku studiów z tym, że studenci studiów stacjonarnych mogą odbywać praktyki wyłącznie poza okresem zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnych.
Na kierunku GI praktyki realizowane są głównie w trakcie 7 semestru.

Studenci na czas odbywania praktyki mają obowiązek ubezpieczyć się od skutków następstw nieszczęśliwych wypadków.
Studenci mogą realizować praktykę studencką w ramach stosunku pracy (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna). Zasady zaliczenia praktyki, czas trwania oraz zakres musi być co najmniej taki jak w przypadku praktyk studenckich realizowanych w oparciu o trójstronne porozumienie.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji praktyki studenckiej znajdują się w Ramowym programie praktyk poszczególnych kierunków.

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien:

 1. Znaleźć miejsce oraz ustalić program i termin odbywania praktyki.
 2. Zwrócić się do Opiekuna praktyk o akceptację programu (formularz do pobrania ze strony Wydziału) i miejsca odbywania praktyki. Program powinien być sporządzony w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach po konsultacji z podmiotem zewnętrznym (dotyczy również studentów pracujących zawodowo, chcących tak rozliczyć praktykę).
 3. Zarejestrować się w systemie USOS (dotyczy studentów kierunku GiK i GP).
 4. Ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.
  Ubezpieczenia student dokonuje indywidualnie. Można skorzystać z ubezpieczenia NNW w ramach grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów PW; więcej informacji w aktualnościach w USOS lub na stronie Politechniki Warszawskiej.
 5. Pobrać ze strony Wydziału wzór porozumienia o organizacji praktyk (x3) i wzór skierowania (x1).
 6. Złożyć w dziekanacie (pok. 127):
  • wypełnione porozumienia w celu zarejestrowania i podpisania przez Prodziekana;
  • podpisany przez Opiekuna praktyk program praktyki studenckiej;
  • skierowanie na praktyki;
  • potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas praktyki.
 7. Porozumienia i skierowania będą wydawane najpóźniej do końca letniej sesji egzaminacyjnej. W okresie wakacji nie będzie można podpisać porozumienia ani dostać skierowania.
 8. Odebrać podpisane dokumenty i odbyć praktyki.
 9. Po zakończeniu praktyki należy wziąć od przełożonego lub zakładowego opiekuna praktyk zaświadczenie o odbyciu praktyki (formularz) oraz uzyskać potwierdzenie na sprawozdaniu z przebiegu praktyki studenckiej (zgodnie z formularzem).
 10. Dostarczyć do dziekanatu p. 127 lub do Opiekuna praktyk zaświadczenie i sprawozdanie z odbytej praktyki.

Za organizację obowiązkowych praktyk studenckich odpowiadają Opiekunowie Praktyk, pracę Opiekunów koordynuje Prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej.

Prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej

dr inż. Krzysztof Bakuła

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 48
00-661 Warszawa
tel. (22) 234 + wew: 7694
e-mail: dziekan.studenci.gik@pw.edu.pl

Geodezja i Kartografia

Opiekun praktyki zawodowej

dr inż. Waldemar Odziemczyk

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 304
00-661 Warszawa
tel. (0048) 22 234 7299
e-mail: waldemar.odziemczyk@pw.edu.pl
Dyżur: pok. 304; wtorek 13-14 lub e-mail

Porozumienie GiK (msword, 23,07 kB)
GIK_Skierowanie (msword, 13,54 kB)
GIK_Sprawozdanie (msword, 16,24 kB)

Gospodarka Przestrzenna

Opiekun praktyki zawodowej

Prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 339
00-661 Warszawa
tel. (0048) 22 234 5395
e-mail: jolanta.kwiatkowska@pw.edu.pl
Dyżur: pok. 339; wtorek 9-10 lub e-mail

Ramowy_program_praktyk_GP (pdf, 1,13 MB)
Porozumienie GP (msword, 23,08 kB)
GP_Skierowanie (msword, 13,55 kB)
GP_Sprawozdanie (msword, 16,25 kB)

Geoinformatyka

Opiekun praktyki zawodowej

dr inż. Andrzej Głażewski

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 329
00-661 Warszawa
tel. (0048) 22 234 6041
e-mail: andrzej.glazewski@pw.edu.pl
Dyżur: Wtorki godz 13:00-15:00

Ramowy_program_praktyk_GI (pdf, 934,25 kB)
GI_Informacje_o_praktykach (pdf, 299,74 kB)
GI_Zakres_zadan_studentow (pdf, 199,84 kB)
Porozumienie GI (msword, 23,13 kB)
GI_Skierowanie (msword, 13,55 kB)
GI_Sprawozdanie (msword, 16,19 kB)