Praktyki studenckie

Najważniejsze informacje na temat obowiązkowych praktyk studenckich:

 1. Obowiązkowe praktyki studenckie (zawodowe) na Wydziale Geodezji i Kartografii realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Czas trwania praktyk dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi dla kierunków Geodezja i Kartografia (GiK) i Gospodarka Przestrzenna (GP), co najmniej 4 tygodnie (5 dni roboczych x 8 godzin dziennie) czyli 160 godzin a dla kierunku Geoinformatyka (GI) co najmniej 3 miesiące lub 6 miesięcy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020.
 2. Praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych mogą być realizowane w kilku etapach. Na kierunku GiK po I, II lub III roku studiów, na kierunku GP po II lub III roku studiów a na kierunku GI w trakcie 7 semestru maksymalnie w 2 etapach (3 miesiące). Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku GI obowiązkowe praktyki będą trwały 6 miesięcy.
 3. Praktykę można odbywać w kilku przedsiębiorstwach, przy czym studenci kierunków GiK i GP każdorazowo zobowiązani są do samodzielnego uzgodnienia miejsca jej odbywania a studenci kierunku GI powinni uzgodnić miejsce odbywania praktyk z opiekunem praktyk, jeśli przedsiębiorstwo nie jest wymienione na liście rekomendowanych pracodawców.
 4. Studenci odbywający praktykę zawodową mają obowiązek ubezpieczyć się od skutków następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia tego studenci dokonują indywidualnie, a potwierdzenie ubezpieczenia jest podstawą wydania porozumienia i skierowania. (Studenci mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia NNW w ramach grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów PW; więcej informacji w aktualnościach w USOS lub na stronie Politechniki Warszawskiej w aktualnościach).
 5. Student odbywa praktyki, realizowane przez podmiot zewnętrzny, na podstawie porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich i skierowania.
 6. Student powinien pobrać ze strony Wydziału wzór porozumienia i skierowania i wypełniony złożyć w dziekanacie (pok. 128) w celu zarejestrowania i podpisania przez Dziekana (porozumienie wydruk dwustronny x3 i skierowanie x1), a po podpisaniu odebrać.
 7. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien oddać do dziekanatu (pok.128) podpisany przez pracodawcę jeden egzemplarz porozumienia i pobrać ze strony internetowej Wydziału formularz sprawozdania z przebiegu praktyk studenckich.
 8. Porozumienia i skierowania będą wydawane najpóźniej do końca czerwca. W wakacje (lipiec, sierpień i pierwsza połowa września) nie będzie można podpisać porozumienia ani dostać skierowania!
 9. Po zakończeniu praktyki należy wziąć od przełożonego lub zakładowego opiekuna praktyk zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz uzyskać potwierdzenie na sprawozdaniu z przebiegu praktyk studenckich.
 10. Praktyka zostanie zaliczona na podstawie dokumentacji, jeżeli student:
  • odbędzie praktykę łącznie w wymiarze przedstawionym w punkcie I.1,
  • na kierunkach GiK i GP złoży do wydziałowego opiekuna praktyk lub dziekanatu (pok.128) do końca jesiennej sesji poprawkowej zaświadczenie o odbyciu praktyki i sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich a
  • na kierunku GI złoży do wydziałowego opiekuna praktyk lub dziekanatu (pok.128) zaświadczenie o odbyciu praktyki i sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich oraz dodatkowo ankietę wypełnioną przez studenta i pracodawcę.
  • uzyska pozytywną opinię od opiekuna praktyk
 11. Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub prowadzący własną działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu zaświadczenia o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 12. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki odbywanej poza granicami kraju w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany uprzednio program praktyki, zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz sprawozdanie z jej przebiegu.
 13. Wszystkie sprawy merytoryczne związane z praktykami, w szczególności te dotyczące zgodności treści praktyk z ramowym programem praktyk, rozstrzyga wydziałowy opiekun praktyk w porozumieniu z Dziekanem.

Za organizację obowiązkowych praktyk studenckich odpowiadają Opiekunowie Praktyk, pracę Opiekunów koordynuje Prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej.

Prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej

dr inż. Krzysztof Bakuła

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 48
00-661 Warszawa
tel. (22) 234 + wew: 7694
e-mail: dziekan.studenci.gik@pw.edu.pl

Geodezja i Kartografia

Opiekun praktyki zawodowej

dr inż. Waldemar Odziemczyk

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 304
00-661 Warszawa
tel. (0048) 22 234 7299
e-mail: waldemar.odziemczyk@pw.edu.pl
Dyżur: pok. 304; wtorek 13-14 lub e-mail

GIK_Ramowy_program_praktyk (pdf, 309,54 kB)
GIK_Porozumienie_2020 (msword, 39,00 kB)
Skierowanie_2020 (msword, 35,50 kB)
Sprawozdanie_2020 (msword, 49,00 kB)

Gospodarka Przestrzenna

Opiekun praktyki zawodowej

Prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 339
00-661 Warszawa
tel. (0048) 22 234 5395
e-mail: jolanta.kwiatkowska@pw.edu.pl
Dyżur: pok. 339; poniedziałek 12-13 lub e-mail

GP_Ramowy_program_praktyk (pdf, 312,53 kB)
Porozumienie GP (msword, 39,00 kB)
Skierowanie GP (msword, 35,50 kB)
Sprawozdanie GP (msword, 49,00 kB)

Geoinformatyka

Opiekun praktyki zawodowej

dr inż. Anna Fiedukowicz

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 329
00-661 Warszawa
tel. (0048) 22 234 5590
e-mail: anna.fiedukowicz@pw.edu.pl
Dyżur: TEAMS lub e-mail

Informacje o praktykach GI (pdf, 117,40 kB)
GI_Zakres_zadan_studentow (pdf, 199,84 kB)
Porozumienie GI (msword, 45,00 kB)
Skierowanie GI (msword, 35,50 kB)
Sprawozdanie GI (msword, 49,00 kB)